Atlas of Typical Seismic and Geological Sections for Major Petroliferous Basins in China

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả: Qu, Shouli.

Nhà Xuất Bản: Springer

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

This book offers readers a comprehensive introduction to the seismic and geological response characteristics of major tectonic types, typical reservoirs, and typical geological bodies in China, illustrated in diagrams. The book is divided into four sections, the first of which covers the typical structural styles of petroliferous basins in China. The second focuses on the seismic response of typical stratigraphic and sedimentary features. The third section addresses the seismic response characteristics of clastic geological bodies such as fan bodies, river phase sand bodies, and delta sand bodies, while the fourth describes three typical oil and gas reservoirs

Ngôn ngữ:en
Tác Giả:Qu, Shouli.
Thông tin nhan đề:Atlas of Typical Seismic and Geological Sections for Major Petroliferous Basins in China
Nhà Xuất Bản:Springer
Loại hình:Book
Bản quyền:© Petroleum Industry Press 2021
Mô tả vật lý:107 p.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)