Geotourism Potential of Georgia, the Caucasus: History, Culture, Geology, Geotourist Routes and Geoparks

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả: Gamkrelidze, I; Okrostsvaridze, A; Koiava, K; Maisadze, F.

Nhà Xuất Bản: Springer

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

This book describes the three main geotourism routes of Georgia meticulously: 1. Tbilisi-Pasanauri-Kazbegi (along the Georgian Military Road), 2. Tbilisi-Zugdidi-Mestia-Ushguli and 3. Tbilisi-Khashuri-Vardzia, which cross different parts of Fold Systems of the Greater and Lesser Caucasus and Transcaucasian Intermountain area.

Ngôn ngữ:en
Tác Giả:Gamkrelidze, I; Okrostsvaridze, A; Koiava, K; Maisadze, F.
Thông tin nhan đề:Geotourism Potential of Georgia, the Caucasus: History, Culture, Geology, Geotourist Routes and Geoparks
Nhà Xuất Bản:Springer
Loại hình:Book
Bản quyền:© The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG 2021
Mô tả vật lý:90 p.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)