VNU 4.0 (2020-2025): Phát triển đại học số - Đại học thông minh trên nền tảng trung tâm tri thức số - Học tập số - Nghiên cứu số VNU-LIC 4.0

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book chapter

Tác giả: Nguyễn, Hoàng Sơn

Nhà Xuất Bản: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Bài viết đề xuất mô hình phát triển Đại học số - Đại học thông minh, ĐHQGHN VNU 4.0 (2020-2025) và phân tích thế mạnh nền tảng dùng chung của Trung tâm Thông tin - Thư viện 4.0, ĐHQGHN (VNU-LIC 4.0) như: Công nghệ và dữ liệu dùng chung; Học liệu số dùng chung; Hệ sinh thái bền vững - thống nhất hơn 40.000 người dùng tin ĐHQGHN; Một đầu mối chuyên gia quản trị; Tối ưu hóa hệ thống để tiết kiệm nguồn lực; Quản trị hệ thống liên thông - đồng bộ - thông minh... và là nền tảng vững chắc và tinh gọn để Đại học số - Đại học thông minh VNU 4.0 phát triển mạnh (2020 – 2025) với sự tác động mạnh mẽ của Trung tâm tri thức số, Trung tâm học tập số, Trung tâm nghiên cứu số VNU-LIC 4.0.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn, Hoàng Sơn
Thông tin nhan đề:VNU 4.0 (2020-2025): Phát triển đại học số - Đại học thông minh trên nền tảng trung tâm tri thức số - Học tập số - Nghiên cứu số VNU-LIC 4.0
Nhà Xuất Bản:NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình:Book chapter
Mô tả vật lý:tr. 17-34
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)