Classroom Management in Teacher Education Programs

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả: Davis, Jonathan Ryan

Nhà Xuất Bản: Palgrave Macmillan

Năm Xuất Bản: 2018

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

This book investigates the impact of integrating culturally relevant and pedagogically dynamic classroom management strategies into the curriculum of an urban secondary education pre-service methods course. The book begins by framing the problem of integrating classroom management into the lives of those learning to teach impact. It then examines multiple case studies of students from the study's control cohort who did not have classroom management coursework in their methods course. After breaking down the challenges encountered by the control students, the book offers DCMA as a framework from which teacher educators might create an integrative methods course. The book then analyzes students from the study's experimental cohort and how they benefited from such an integrative course throughout their teacher preparation and into their first year of teaching.

Ngôn ngữ:en
Tác Giả:Davis, Jonathan Ryan
Thông tin nhan đề:Classroom Management in Teacher Education Programs
Nhà Xuất Bản:Palgrave Macmillan
Loại hình:Book
Bản quyền:© The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2018
Mô tả vật lý:279 p.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)