Practical food microbiology

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Blackwell Pub

Năm Xuất Bản: 2003

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:en
Thông tin nhan đề:Practical food microbiology
Nhà Xuất Bản:Blackwell Pub
Loại hình:Book
Bản quyền:© 2003 by Blackwell Publishing Ltd
Mô tả vật lý:296 p.
Năm Xuất Bản:2003

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)